Reactie Florence op anonieme meldingen incidenten Mariahoeve

4-9-2013

Rijswijk, 21 mei 2012

 

Persverklaring

 

Naar aanleiding van anonieme meldingen aan Omroep West acht Florence het van belang om een persverklaring af te geven.

 

Afgelopen vrijdag meldde Omroep West dat naar aanleiding van de berichtgeving over het incident met het chloortablet een aantal meldingen over incidenten in verpleeghuis Mariahoeve bij de redactie zijn binnengekomen. Omroep West heeft deze meldingen voorgelegd aan Florence. Het betreft meldingen over zaken uit het verleden.

 

Florence heeft Omroep West uitgenodigd voor een gesprek op maandagochtend. De vragen van de redactie over de meldingen zijn zorgvuldig beantwoord door Florence, met inachtneming van het medisch beroepsgeheim. In dat kader en uit respect voor cliënten en hun familie mag Florence geen privacygevoelige informatie geven.

 

Medewerkers van Florence spannen zich dagelijks in om de best mogelijke zorg en behandeling aan de cliënten te geven. Daarbij kunnen er af en toe voorvallen plaatsvinden. Als dat gebeurt,  betreurt Florence dit ten zeerste. Elk voorval wordt intern gemeld en leidt tot een onderzoek. Ernstige incidenten en calamiteiten meldt Florence altijd bij de Inspectie. In dat geval vindt zowel intern, door Florence, als extern, door de Inspectie, onderzoek plaats. Aan de hand van de rapportage stelt Florence een verbeterplan op en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. De Inspectie bewaakt de resultaten.

 

In verpleeghuis Mariahoeve worden mensen met een zeer zware zorgbehoefte verpleegd.

Vijf jaar geleden, in 2007, is een bewoner overleden na het inslikken van een plastic handschoen. Er is op dat moment adequaat gehandeld en de cliënt is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. In het ziekenhuis is de bewoner helaas een week later overleden. Dit incident is gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en heeft geleid tot verdere aanscherping van de veiligheidsmaatregelen in het verpleeghuis.

 

In 2011 heeft een cliënt in de terminale fase gedurende twee nachten de afgesproken verdovende medicatie niet gekregen. Het niet geven van medicatie moet door een verzorgende te allen tijde overlegd worden met een arts, maar dit is nagelaten. De verzorgende is officieel berispt. Er is geen verband tussen het niet verstrekken van de medicatie en het overlijden van de cliënt.

 

Alle incidenten binnen Florence worden intern gemeld via de zogenaamde Melding Incidenten Cliënten procedure. Periodiek worden de meldingen op de afdelingen besproken, met als doel de kans op incidenten in de toekomst te verkleinen.

Medewerkers die zaken willen rapporteren kunnen dat doen bij hun leidinggevende. Ook kan de medewerker ervoor kiezen zich te wenden tot één van de vertrouwenspersonen.

Florence heeft een interne klachtenprocedure en een externe klachtencommissie. Schriftelijke informatie over de klachtenprocedure wordt aan alle cliënten en contactpersonen bij opname aangereikt.

 

                                                   ///// Einde persverklaring\\\\\

 

Noot voor de redactie

Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, jeugdgezondheidzorg en service & advisering in Den Haag, Delft, Leidschendam ‑ Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Polderman, senior communicatie-adviseur, telefoon 06 39 85 11 24 of Esther van der Sluis, senior communicatie-adviseur, 06 39 85 05 94.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.