Kwaliteit

Goede kwaliteit van zorg leveren. Dat is wat Florence wil. Daar blijven we dan ook continu aan werken.

Kwaliteit

Beste voor iedereen

Een hoge kwaliteit van zorg. Dat is belangrijk. We willen immers het beste voor u en de mensen om u heen. Florence werkt hier iedere dag aan. Hoe we dat doen, kunt u lezen in ons kwaliteitsverslag. Florence beschikt ook over diverse belangrijke kwaliteitskeurmerken. Die laten zien dat Florence zorgt dat de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening goed is, goed blijft en verder wordt verbeterd. Voor u, maar ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.

Kwaliteitsverslag

In januari 2017 kwam Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit. Het Kwaliteitskader focust op persoonsgerichte zorg. Naast goede lichamelijke zorg verwachten we zinvolle dagbesteding en persoonlijke aandacht. Zorgverleners bepalen niet wat goed, leuk of lekker is, maar de cliënt bepaalt dat zelf en zorgverleners handelen naar de wensen van de cliënt. In het kwaliteitsjaarverslag 2019 staan de activiteiten en bereikte resultaten over 2019. In het plan van aanpak kwaliteit intramurale zorg leest u de plannen voor 2020.

Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 gaat de wet zorg en dwang (Wzd) in. Deze wet geldt voor alle mensen met een psychogeriatrische aandoening*. De Wzd regelt dat mensen met een psychogeriatrisch aandoening de zorg krijgen waar ze het mee eens zijn. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt men onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg krijgt iemand alleen om (kans op) ernstig nadeel te voorkomen, voor zichzelf of omgeving. In onderstaande brochures geven we uitleg over de Wzd. Deze brochures zijn bestemd voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, die thuiszorg ontvangen of zorg in een woonzorgcentrum van Florence.

 

*Een psychogeriatrische aandoening is een ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom.

Wet verplichte ggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen. De Wvggz geldt niet voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie Voor hen geldt de Wet zorg en dwang.

Cliënttevredenheidsmeting PREM

Florence hanteert in de thuiszorg het instrument PREM. Dit is een landelijk afgestemde meetmethode om cliëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die cliënten invullen. Door een onafhankelijk meetbureau wordt er gevraagd hoe zij hun thuiszorg (hebben) ervaren. Voor Florence bieden de uitkomsten van dit jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek handvatten om de kwaliteit van de thuiszorg verder te verbeteren. Bekijk de uitkomsten van de PREM Wijkverpleging 2019.

Certificaat HKZ - verantwoorde thuiszorg Florence HKZ-certificering

Zowel de Gezondheid en Zorgwinkels, de thuiszorgteams, de diëtisten als de expertise- en woonzorgcentra van Florence beschikken over het HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit is een stevig pakket van kwaliteitseisen dat is opgesteld door de koepelorganisaties in overleg met cliënten, overheid en financiers. Wie voldoet aan alle eisen, levert verantwoorde (thuis)zorg. Florence heeft deze belangrijke certificaten als eerste in de regio ontvangen uit handen van certificeringbureau DNV GL. Die beoordeelde dat de organisatie van de zorg aantoonbaar goed is geregeld en controleerbaar wordt vastgelegd. Florence heeft zich ten doel gesteld het huidige kwaliteitsniveau vast te houden en waar mogelijk verder te verbeteren.

Keurmerk Goed Geregeld - goed vrijwilligerswerk bij Florence Keurmerk Goed Geregeld 

Florence draagt het kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld. Dit landelijk keurmerk van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) wordt toegekend aan de gehele organisatie en daarmee aan alle locaties in Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar waar Florence samenwerkt met vrijwilligers. Het keurmerk geeft aan dat Florence het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk heeft georganiseerd.

 Waarschuwingsregister Keurmerk Zorg & Welzijn Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Florence is sinds 1 september 2015 aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een systeem dat waarschuwt wanneer personen die bij andere organisaties strafbare feiten hebben gepleegd jegens cliënten, bij ons komen solliciteren. Het waarschuwingsregister is, naast het voorkomen van recidive, ook gericht op preventie. Florence is transparant over de screening die plaatsvindt als onderdeel van het aannamebeleid. Daarnaast worden zowel nieuwe als huidige medewerkers geïnformeerd dat strafbaar handelen als gevolg kan hebben dat ze tijdelijk binnen de langdurige zorg niet meer werkzaam kunnen zijn.

Waarborgzegel Fixatievrije Instelling 2017-2019  Waarborgzegel Fixatievrije instelling 

Florence heeft een één ster Waarborgzegel Fixatievrije Instelling 2017-2019 gekregen van de Stichting Innovatiekring Dementie (IDé). Dit geldt voor de expertise- en woonzorgcentra Adegeest, Dekkersduin, Duinstede, Gulden Huis, Houthaghe, De Mantel, Mariahoeve, Oostduin, Steenvoorde, Uitzicht en Westhoff. De waarborgzegel wordt gegeven aan zorgorganisaties die voorlopen op de komst van de nieuwe Wet zorg en dwang. Die wet moet gaan zorgen voor minder vrijheidsbeperking in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Kwaliteitsstatuut 

Vanuit de Zorgverzekeringswet zijn wij verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben om zorg te mogen leveren. In het kwaliteitsstatuut komt tot uitdrukking op welke manier wij werken om kwalitatief goede zorg te leveren. Daarnaast beschrijven wij onze aandachtsgebieden, behandelproces, kwaliteitsstandaarden en behandeltarieven. Hieronder kunt u ons kwaliteitsstatuut downloaden.
PDF documentKwaliteitsstatuut versie dd 30072020 - EM getekend.pdf
PDF documentProfessioneel Statuut Florence.pdf

 

Kwaliteitskaders thuiszorg

Binnen de thuiszorg van Florence wordt gewerkt volgens de kwaliteitskaders die van toepassing zijn voor de extramurale zorg. Per kwaliteitskaders is vastgelegd voor wie het is bedoeld, hoe het kwaliteitskader is opgebouwd en wat de werkwijze binnen Florence is. Hieronder kunt u het kwaliteitskader thuiszorg 2019 downloaden. 

 

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.