Locatiecliëntenraad in Leidschendam

Florence heeft voor Mariënpark een locatiecliëntenraad ingesteld. Hierin zitten familieleden en/of mantelzorgers van onze bewoners of personen met affiniteit tot de locatie.

Locatiecliëntenraad Mariënpark | Florence

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op beslissingen die worden genomen.  Zodoende is er voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een locatiecliëntenraad opgericht. Naast de locatiecliëntenraden is er ook een centrale cliëntenraad.Zowel de locatiecliëntenraden als de centrale cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

De locatiecliëntenraad

De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze bewoners, dit doet de raad op de volgende wijze:

 • Volgt de gang van zaken binnen de locatie;
 • Signaleert knel- of verbeterpunten en kaart die bij de organisatie aan;
 • Adviseert het management, gevraagd en ongevraagd, over alle onderwerpen die voor bewoners van belang zijn; denk daarbij aan:
  •  Het beleid voor voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  •  Dagprogramma met geboden recreatie en ontspanning;
  •  Kwaliteitsrapportage en cliënttevredenheidsonderzoek;
  •  Invoering beleidsplan “het leven leiden dat je lief is “;
  •  Het locatiejaarplan met de daarbij behorende begroting.

Over deze onderwerpen kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven.

Bent u nieuwsgierig wat het werk als cliëntenraadslid inhoudt en waarom het zo waardevol is? Bekijk en lees dan hier de verhalen van onze cliëntenraadsleden Annemieke Hoonhout, Marleen Kuiper en Wim van der Vange.

Samenstelling locatiecliëntenraad Mariënpark

De cliëntenraad voor Mariënpark bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Mevrouw M. van den Berg
 • Mevrouw M.Th.L. van der Laan

 • Dhr. A.M.J. Wever
 • Mevrouw M. Wubben-Oorschot

Hoe kunt u ons helpen?

Meld het ons als u vragen heeft of verbeterpunten ziet, die voor onze bewoners van belang kunnen zijn. Ook u kunt deelnemen aan de locatiecliëntenraad Mariënpark in Leidschendam. Heeft u belangstelling, laat het ons dan weten. Via de cliëntenraad kunt u direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Mariënpark.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiecliëntenraad via marienpark@clientenraadflorence.nl

Locatie